VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej e-booků (elektronických knih), online kurzů a konzultací.

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e‑booků a jiných produktů s digitálním obsahem, k němuž dochází přes webové rozhraní www.lucie-freetorun.cz. Najdete zde i informace týkající se offline služeb.

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

OP - OBCHODNÍ PODMÍNKY

POSKYTOVATEL
Lucie Polívková

IČO: 14995999

Zapsaná v živnostenském rejstříku

S místem podnikání: Přeštická 1096/4, Praha 10

Nejsem plátcem DPH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakty:

Korespondenční adresa: Marie Cibulkové 32, Praha 4, 140 00

Telefon: +420 732 352 934 (preferuju SMS nebo zprávy na WhatsApp)

E-mail: freetorun@seznam.cz

UŽIVATEL
Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může být Podnikatel nebo Spotřebitel.

SPOTŘEBITEL
Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako Podnikatel, a ne jako Spotřebitel. 

SMLOUVA
Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu). 

PRODUKT
Online kurz, webinář, e‑book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje).

OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.

CENA
Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých, případně v eurech. 

WEBOVÉ ROZHRANÍ
Webové rozhraní www.lucie-freetorun.cz

WEB
Internetové stránky s doménou www.lucie-freetorun.cz

OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

Jako Uživatel berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči. Totéž platí pro individuální nebo párové/skupinové konzultace a koučink. 

III. INFORMACE NA WEBU

Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.
 

U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.
 

Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“nebo podobného) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
 

Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e‑mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e‑mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e‑mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e‑mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

Online nebo offline individuální nebo párová/skupinová sezení, také kraniosakrální ošetření, jsou objednávána prostřednictvím telefonu nebo mailu (případně písemně přes sociální média) nebo osobně a hrazena způsobem, na kterém se strany dohodly předem. 

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY 

CENA PRODUKTŮ

Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů včetně DPH. Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.
 

Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.
 

Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

 ZPŮSOB PLATBY

Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

1. Platební kartou online.

2. Bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem.

3. Platba (doplatek) hotově po provedení osobní offline služby, platba (doplatek) prostřednictvím Interbankingu nebo platba přes QR kód, který vám zašlu. 

Platba kartou: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví uživatel zadává pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe.

PLATBY A STORNO PODMÍNKY OFFLINE SLUŽEB

V případě služeb, poskytovaných v pronajatých místnostech, se při objednávce platí záloha související s výší platby za pronájem (záloha je 500 Kč v případě objednání 60minutové služby, 600 Kč v případě objednání 90minutové služby a 700 Kč v případě 2hodinové služby). Záloha se vrací v plné výši v případě zrušení objednávky podle podmínek pronajímatele, které jsou následující:

Pokud se rezervace nezruší nejpozději do 11 hodin předchozího pracovního dne, je z důvodu blokace místnosti účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny. Rezervace na pondělí je nutné zrušit nejpozději v pátek dopoledne.

Pokud objednávku zrušíte později, ale nejpozději do 8 hodin ráno v den objednání, vracím část zálohy, ale platba za samotný pronájem místnosti se nevrací. Výše této platby je 280-500 Kč dle délky pronájmu. Zrušení prosím zprávou na WhatsApp. Moje telefonní číslo je 732 352 934.

Pokud je objednávka zrušena později než do 8.00 v den objednání nebo pokud není zrušena vůbec a klient se nedostaví, platba propadá. 

V případě zaplacení plné ceny předem a zrušení objednávky do 1 hodiny před domluveným časem se vrací část po odečtení zálohy.

Při skupinových akcích platí podmínky pronajímatele; jsou upřesněny u každé jednotlivé akce před objednávkou. 

SPLATNOST CENY

V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.
 

V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.
 

Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e‑mail zašlu příslušný daňový doklad - fakturu.

Osobní offline služby jsou hrazeny předem nebo po skončení služby, hotově nebo na účet, dle dohody stran. Záloha za pronájem místnosti se platí vždy předem.  
 

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.
 

V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené. 

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ
 

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.
 

Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 

Digitální obsah e‑booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e‑mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 

Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.
 

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.
 

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.
 

Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.
 

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.
 

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy, pokud tomu nebudou bránit nepředvídatelné okolnosti. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.
 

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.
 

Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudu poskytovat jeho aktualizace.
 

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e‑mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).
 

Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.
 

Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.
 

V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.
 

V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním popžadavku na odstoupení na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e‑mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e‑mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e‑mailu). 
 

Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.
 

Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.
 

Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.
 

Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.
 

Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

Storno 
a) Online kurzy: Vrací se plná cena při zrušení v jakékoli době před zahájením kurzu i během kurzu. Je také po dohodě možné částku převést na čerpání jiných služeb nebo kurzu v jiném termínu. 
b) Workshopy, semináře, přednášky online: Vrací se plná cena při zrušení před zahájením akce. V případě nespokojenosti s akcí je nutné mě uvědomit písemně (WhatsApp, e-mail, SMS, Messenger) do 12 hodin po skončení akce, pak je možné cenu vrátit. Platí čas odeslání zprávy. V případě pozdějšího uvědomění platbu nevracím. Je také po dohodě možné částku převést na čerpání jiných služeb nebo akce v jiném termínu. 
c) Osobní služby (konzultace, koučink, provázení a další služby uvedené na webu v sekci „Nabídka služeb“ : Prosím o zrušení nejméně 24 hodin předem, abych vám mohla vrátit plnou částku. V případě pozdějšího zrušení přihlížím k okolnostem. Pokud se na konzultaci nedostavíte a nedáte mi o tom zprávu, platba propadá. 
Osobní služby v pronajatých terapeutovnách, podmínky určuje provozovatel:
Pokud se rezervace nezruší nejpozději do 11 hodin předchozího pracovního dne, je z důvodu blokace místnosti účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny. Rezervace na pondělí je nutné zrušit nejpozději v pátek dopoledne. Cenou se v tomto případě myslí poplatek za pronájem ve výši 280-400 Kč za 60 minut podle konkrétního místa. 
d) Balíčky služeb: Pokud se před vyčerpáním balíčku rozhodnete, že nechcete pokračovat, započítá se plná cena za dosud vyčerpané konzultace a zbytek vám vrátím. (Příklad: Jednotlivá konzultace stojí 1 000 Kč, zakoupíte si výhodný balíček 5 konzultací celkem za 4 200 Kč. Po třetím setkání se rozhodnete nepokračovat. Zaúčtuje se vám plná cena za 3 konzultace - tj. 3 000 Kč, zbytek - tedy 1 200 Kč - vám bude vrácen.)
Pokud nevyčerpáte určený počet služeb ve stanovené lhůtě, zbytek propadá, pokud se výslovně nedohodneme jinak. 
e) Víkendové pobyty: Celá platba se vrací v případě zrušení týden a více předem. V případě pozdějšího zrušení přihlížím k okolnostem. Není v mé kompetenci vracení poplatků za ubytování při pobytu. 

Uplatnění garance spokojenosti ve 30denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na freetorun@seznam.cz. Nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro mě nebyly spojeny další náklady.

Odmítnutí poskytnutí osobního setkání:

Poskytnutí služeb či sjednání setkání může být odmítnuto v těchto případech:

a) uživatel se dostaví se zjevnými příznaky infekčního onemocnění včetně běžného 
b) uživatel se dostaví v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
c) uživatel se dostaví se zdravotními problémy, jež neumožňují bezpečné poskytnutí služeb
d) uživatel se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu a případně odmítne situaci napravit
e) uživatel se během objednávání termínu vyjadřuje nebo chová nevhodným způsobem
f) uživatelovy potíže jsou jiného charakteru, než je v mé kompetenci řešit

 

Předčasné ukončení poskytovaných služeb, omezení rozsahu služeb bez nároku na vrácení zaplacené ceny služby:

Poskytování služeb může být předčasně ukončeno, pokud se:

a) během setkání u uživatele objeví zjevné příznaky infekčního onemocnění
b) během setkání u uživatele objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
c) během setkání u uživatele objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, jež neumožňují bezpečné poskytnutí služeb, nebo
d) během setkání uživatel přes opakovanou výzvu vyjadřuje nebo chová nevhodným způsobem
e) dojdu k závěru, že uživatelovy potíže nejsem schopna řešit prostředky, které znám a ovládám, a tyto patří do rukou jiného odborníka

IX. REKLAMACE

Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e‑mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.
 

V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
 

Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e‑mail nebo adresa sídla).

Výše uvedené se týká zakoupení e-booku a online kurzů. Pokud chcete vrátit platbu za konzultace (skupinové, párové nebo individuální), kraniosakrální terapii nebo živé programy (workshopy, semináře, přednášky, víkendové pobyty), je nutné váš požadavek uplatnit do 12 hodin po skončení konzultace, terapie nebo akce.

Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Mějte prosím na paměti, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popisu produktu uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, berte prosím toto doporučení vážně. Stejná pravidla platí pro osobní služby (i v online formátu). 

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

 

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
 

Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad MČ Praha 10 a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 
 

Případný spor mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti
k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (coi.cz).

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e‑mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.
Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.
Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Jako Poskytovatele mě nezavazují žádné kodexy chování související s odvětvím mého podnikání.
Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

Tyto OP jsou účinné od 6. 1. 2023